/ 36/१1१ मोटरवे रोड खलong्ग गीत टन नन सबडिस्ट्रिक्ट, लाट क्राबाang जिल्ला, बैंकक १० 105०२०

+66 २१०6 80 3880०
+86 13 १ 13 15 १ 15१15 69 33 (उत्पादहरू)
+86 18 १ 18१16 90 ००१ 13 १ 9 (ईन्जिनियरि))

तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्